Artikel 1: Algemeen
M.M.S. hierna genoemd MLM Marketing Sites is slechts gebonden door uitvoering na uitdrukkelijke en schriftelijke aanvaarding door MLM Marketing Sites van een bestelling/opdracht van de klant. Deze algemene voorwaarden (de "Algemene Voorwaarden") zijn zowel van toepassing op de leveringen van diensten als op de verkoop van goederen door MLM Marketing Sites . De Algemene Voorwaarden worden door het invullen van de bestelbon of het geven van een opdracht, als door de klant aanvaard beschouwd. De Algemene Voorwaarden en elke specifieke overeenkomst maken de volledige en enige overeenkomst uit tussen de partijen en vervangen alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, voorstellen, beloftes, afspraken of mededelingen met betrekking tot het voorwerp van de specifieke overeenkomst. Afwijkende voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing en niet tegenstelbaar aan MLM Marketing Sites.

Artikel 2: Duur en beëindiging
Tenzij anders werd overeengekomen bij de bestelling/opdracht worden de specifieke overeenkomsten voor de duur van de gekozen termijn aangegaan. Daarna worden zij automatisch hernieuwd voor een opeenvolgende zelfde termijn, tenzij voor zover één van de partijen, tenminste 1 dag voor het einde van de huidige periode, aangeeft niet verder te willen huren, deze aangifte kan gebeuren door een email te verzenden naar support@mlmmarketingsites.nl of door de opzeg functie in de MLM Marketing Sites backoffice te gebruiken. Wanneer u binnen de 7 dagen na de aanvraag van uw initiële bestelling deze wenst te anuleren dan kunt u dit door ons te emailen via support@mlmmarketingsites.com. Wij zullen u dan de betaalde bedragen, min de eventuele betaal en/of retourneringskosten, terug betalen. De terug betaling van de betaalde bedragen is niet geldig voor domeinnamen. Eénmaal een domeinnaam is geregistreerd is dit onherroepelijk.

Artikel 3: Prijzen
Prijzen welke door MLM Marketing Sites in het kader van offertes worden meegedeeld zijn steeds vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk werd aangegeven dat ze definitief zijn. De definitieve prijzen in offertes opgegeven, kennen slechts een geldingsduur van 15 dagen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Tarieven door MLM Marketing Sites meegedeeld met het oog op dienstverlening zijn vastgelegd in functie van prestaties tijdens normale werkuren zodat supplementen mogelijk zijn. Normale werkuren zijn: van 9 uur tot 18 uur per werkdag. Werkdagen zijn weekdagen, exclusief feestdagen.  

Artikel 4: Leverings-, betaal- en protesttermijnen
De door MLM Marketing Sites opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen werd. De termijnen worden steeds in werkdagen geformuleerd. Vertraging in de levering kan in geen geval recht geven op annulering van een bestelling of een schadevergoeding. Iedere klacht betreffende de levering , van welke aard ook, dient door de klant binnen de 8 werkdagen vanaf de levering der goederen of de begindatum van het presteren van de diensten te worden bekendgemaakt aan MLM Marketing Sites en dit per email support@mlmmarketingsites.nl of via het opgegeven fax nummer (Opgelet fax nummer niet voor alle landen beschikbaar. Indien geen fax nummer beschikbaar email dan naar support@mlmmarketingsites.com). Eventuele klachten betreffende de levering of prestaties kunnen niet als voorwendsel worden aangewend om betaling van facturen op te schorten of te vertragen. Het gebrek aan geschreven (per email of fax) protest van een factuur binnen de 7 werkdagen vanaf de verzending ervan, houdt de onherroepelijke aanvaarding van de factuur en de erin vermelde bedragen, producten en diensten in. Facturen zijn betaalbaar binnen de 8 dagen na factuurdatum. Indien de factuur op de vervaldag niet is betaald, dan is van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een contractuele intrest verschuldigd van 8 % per maand, waarbij elke aangevangen maand voor een volledige telt. Elke laattijdige betaling door de klant geeft MLM Marketing Sites tevens het recht om een administratiekost van 140 DOLLAR aan te rekenen. Alle kosten als gevolg van het afdwingen van betaling via gerechtelijke weg, inclusief advocatenkosten (geschat op minstens 2500 DOLLAR per geval), zullen worden gedragen door de klant.

Artikel 5: Levering van software
De klant erkent door het opgeven van een bestelling voorafgaand door MLM Marketing Sites voldoende te zijn ingelicht over de mogelijkheden van de geleverde software. De gebruiksvoorwaarden van standaard software die niet door MLM Marketing Sites wordt ontwikkeld maar die in het kader van de overeenkomst aan de klant in licentie wordt gegeven, zullen door de klant worden nageleefd. De klant erkent de software enkel voor zijn eigen bedrijfsprocessen te gebruiken. Geen gebruik is toegestaan door derden voor de bedrijfsprocessen van de klant. Een eventuele inbreuk op deze voorwaarden kan geenszins tot een aansprakelijkheid van MLM Marketing Sites leiden. Geen enkele overeenkomst met MLM Marketing Sites brengt een overdracht mee van enige intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot enige software, tenzij expliciet anders overeengekomen. MLM Marketing Sites of haar licentiegever, naar gelang het geval, blijven de volledige en exclusieve eigenaars van de software.

Artikel 6: Registratie van domeinnamen
De registratie van domeinnamen geschiedt volgens de reglementen van de relevante verantwoordelijke voor de registratie van domeinnamen . De klant heeft kennis genomen van en aanvaardt deze algemene voorwaarden voor de domeinnaam registratie, beschikbaar op de website van MLM Marketing Sites onder de URL www.MLMMarketingSites.com .be .nl, en verklaart dat MLM Marketing Sites hem heeft geïnformeerd aangaande deze algemene voorwaarden. MLM Marketing Sites draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor het ter kwader trouw registreren van domeinnamen door derden, het registreren van domeinnamen op verzoek van de klant welke een inbreuk zouden uitmaken op rechten van derden, enz... De klant zal MLM Marketing Sites telkens vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden ingevolge de registratie van een domeinnaam.

Artikel 7: Ongeoorloofd gebruik
De klant mag op geen enkele wijze van de aangeboden diensten of faciliteiten, daaronder begrepen de aangeboden opslagruimten, aanwenden tot het plegen van inbreuken, het veroorzaken van schade of hinder ten aanzien van MLM Marketing Sites of derden. De activiteiten van de klant mogen evenmin aanleiding daartoe geven. De klant verzekert te alle tijde dat geen strafbare en/of inbreukmakende gegevens, bestanden, programmatuur, meta-tags, hyperlinks, deeplinks of vergelijkbare verwijzingen of informatie aanwezig zijn op apparatuur ter beschikking gesteld door MLM Marketing Sites. Op eerste verzoek van MLM Marketing Sites zal de klant MLM Marketing Sites hiervoor vrijwaren (inclusief voor advocatenkosten) en op zijn eigen kosten tussenkomen in elke procedure ingesteld tegen MLM Marketing Sites die hiermee verband houdt. Het gebruik van Warez, MP3 sites en/of andere sites met illegale software zijn verboden. Spamming is op al de door MLM Marketing Sites ter beschikking gestelde apparatuur en systemen streng verboden en lijdt tot directe afsluiting. De klant verzekert onmiddellijk gevolg te geven aan elk verzoek van MLM Marketing Sites alsook aan elk redelijk verzoek van een derde tot verwijdering en/of aanpassing van eigen inhoud. De klant staat zijn recht af om enige schadevergoeding van MLM Marketing Sites te claimen. Zo laat MLM Marketing Sites bij wijze van voorbeeld op haar servers geen zaken toe die worden aangeboden welke strijdig zijn met de openbare orde of de goede zeden, dan wel welke een onrechtmatige praktijk uitmaken, evenmin mogen van op servers van MLM Marketing Sites activiteiten worden uitgeoefend welke inbreuken plegen op beschermde werken of welke strafbaar zijn gesteld op de Wet op de Informaticacriminaliteit in het land of landen van de klant.

Artikel 8: Activiteit van Webhosting
De klant verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met de bijzondere bepalingen betreffende de hosting van de site of de diensten en waarvan de klant kennis heeft kunnen nemen via de website met url www.MLMMarketingSites.com .be .nl evenals op de bestelbon inzake de webhosting.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
In geen geval is MLM Marketing Sites aansprakelijk voor onrechtstreekse schade zoals o.a. commerciële of financiële verliezen, verlies van data, verlies van reputatie, winst of omzetderving, verlies van klanten en verliezen als gevolg van gerechtelijke stappen door derden ondernomen tegen de klant. MLM Marketing Sites kan zo op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele uitval van de Internet connectie door technische of andere storingen zowel binnen als buiten het MLM Marketing Sites netwerk. De klant is als enige aansprakelijk voor het behoorlijk gebruik van het product, de dienst of de software daarbij rekening houdend met de specificaties, de documentatie en de instructies van MLM Marketing Sites. MLM Marketing Sites zal ten opzichte van de klant enkel aansprakelijk zijn voor de werkelijke geleden en bewezen schade voortvloeiend uit de in de met de MLM Marketing Sites gesloten overeenkomsten opgenomen verplichtingen, aldus met uitsluiting van enige andere impliciete of niet-geschreven verplichtingen. De aansprakelijkheid van MLM Marketing Sites volgens of in verband met een met de MLM Marketing Sites gesloten overeenkomst zal, per claim of reeks van claims, voortvloeiend uit hetzelfde feit of dezelfde oorzaak, in ieder geval niet groter zijn dan het totaal van de aan de klant gefactureerde en door hem betaalde bedragen voor de koopprijs of terugkerende kosten (i.e.. exclusief opzetkosten) van de dienstverlening over een periode van drie (3) maanden die aan het voorval voorafgaan en die betrekking hebben op het specifieke project waarmee de claim in verband staat.

Artikel 10: Verwerking van persoonsgegevens
Om haar overeenkomsten te kunnen uitvoeren verzamelt MLM Marketing Sites, als verantwoordelijke van de verwerking, persoonsgegevens van de klant. Deze persoonsgegevens kunnen door MLM Marketing Sites tevens gebruikt worden voor direct marketing. Dit laat MLM Marketing Sites toe om de klant op regelmatige tijdstippen te informeren over haar activiteiten. Indien de klant niet wenst dat zijn gegevens hiertoe worden aangewend, kan hij dat laten weten op volgend adres: support @mlmmarketingsites.com. De klant kan zijn persoonsgegevens raadplegen, verbeteren of wijzigen in de mijn account paginas van de website. Onder geen beding worden deze persoonsgegevens overgemaakt aan derden . MLM Marketing Sites behoudt zich het recht voor om deze privacyregeling te allen tijde aan te passen.

Artikel 11: Varia
De rechten en verplichtingen die uit de overeenkomsten gesloten met MLM Marketing Sites voor de klant voortvloeien, zullen noch gedeeltelijk noch in hun geheel op derden kunnen worden overgedragen, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van MLM Marketing Sites. Indien een bepaling van een met MLM Marketing Sites gesloten overeenkomst of de toepassing ervan voor om het even welke partij of omstandigheid, op gelijk welk niveau onuitvoerbaar zou worden of zijn, zal dat aan de rest van de overeenkomst geen afbreuk doen. Wijzigingen van contactgegevens zoals adressen, telefoonnummers en e-mailadressen van de klant moeten tijdig door de Klant aan MLM Marketing Sites worden meegedeeld.

Artikel 12: Toepasselijk recht en exclusieve bevoegdheid
Op alle overeenkomsten gesloten met MLM Marketing Sites is het internationaal recht van toepassing. Elk geschil dat in verband staat met de overeenkomsten gesloten met MLM Marketing Sites zal exclusief worden behandeld door de rechtbanken aangeduid door MLM Marketing Sites.

Artikel 13: Intellectuele eigendomsrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom terzake van de producten en/of diensten als mede de ontwerpen, programmatuur, documentatie en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen MLM Marketing Sites en de klant, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij MLM Marketing Sites of diens leveranciers. De levering van producten en/of diensten strekt niet tot enige overdracht van de rechten van intellectuele eigendom. De klant verkrijgt slechts een niet exclusief en niet overdraagbaar gebruiksrecht tot het gebruik van de producten en resultaten van de diensten voor de overeengekomen doelstellingen. De klant zal zich bij zulk gebruik strikt houden aan de voorwaarden, neergelegd in de algemene voorwaarden of anderszins aan de klant opgelegd. De klant zal niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MLM Marketing Sites de producten en resultaten van de diensten op enige wijze geheel of gedeeltelijk openbaar maken, verveelvoudigen of aan een derde beschikbaar stellen. De klant zal aanduidingen van MLM Marketing Sites of haar leveranciers betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen. 

Belangrijke informatie i.v.m. registratie van domeinnamen!
U gaat er mee akkoord dat uw registratie van een domeinnaam onderhevig is aan annulatie of transfer via door ICANN of een overkoepelende registry voorgeschreven regels, om vergissingen van ons of een andere registrar te corrigeren of bij het oplossing van geschillen omtrent een domeinnaam. U gaat akkoord met het Algemene Alternatieve Dispuut Resolutie beleid ("ADR"), dat beschikbaar is via http://www.icann.org/en/help/dndr/udrp/rules en http://www.icann.org/dndr/udrp/policy.htm. U gaat eveneens akkoord met de Rechten en Plichten van de Registrant die beschikbaar zijn via http://www.icann.org/en/registrars/registrant-rights-responsibilities-en.htm
De eigenaar verklaart dat, naar zijn kennis en overtuiging, noch de registratie van de domeinnaam noch de manier waarop deze direct of indirect gebruikt wordt een inbreuk vormt op de rechten van een derde partij.
Gelieve onderstaande links aandachtig te lezen:
http://www.icann.org/en/resources/registrars/registrant-rights/educational
http://www.icann.org/en/resources/registrars/raa/approved-with-specs-27jun13-en.htm#registrant